• :: Programs free download » เว็บไซต์แนะนำ » ดูภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว
  ดูภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว
  แนะนำเว็บที่ใช้ดูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ทั่วโลกได้ ซึ่งเว็บไซต์นี้จะแสดงในลักษณะของแผนที่ออนไลน์ทั่วโลก และแสดงภาพถ่ายสถานที่ที่น่าสนใจ หรือสถานที่สำคัญต่างๆ นอกจากนั้น เว็บไซต์นี้ยังแสดงสภาพจราจรออนไลน์ของเมืองนั้นๆ และสภาพอากาศของเมืองนั้นๆ แบบออนไลน์ด
  ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
  เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์แล้ว
  คลิก More จากนั้นเลือกคลิก
  Panoramino Photos เพื่อดูภาพถ่าย
  Show traffic เพื่อดูสภาพจราจร
  Weather เพื่อดูสภาพอากาศออนไลน์ทั่วโลก
  ภาพสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก
  แสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยวหน้าเว็บไซต์ พร้อมระบแผนที่ตั้ง
  ดูสภาพอากาศ
  สภาพอากาศทั่วโลก
  เช็คสภาพอากาศออนไลน์
  แสดงรายละเอียดสภาพอากาศ
  เช็คสภาพจราจร
  สภาพจราจร ทั่วโลก